Novinky e-mailem

Půjčka - Online půjčka - Nebankovní půjčka

Kdo spolupracuje s exekutorem?

Exekutoři jsou užiteční lidé, pokud poctivcům dopomohou k vyřízení pohledávek. Naopak, pokud se dostanete do situace, kdy dlužíte a nejste schopni splácet, může vám exekutor připadat jako lupič nejen ve vašem bytě. 
Pro někoho je ovšem překvapením i docela samozřejmá věc, že se exekutor podívá i na bankovní účty a jejich nejrůznější mutace. Myslet si, že jste své peníze uložili do bezpečí a tu televizi, ať si klidně vezmou, víc stejně nemáte, je zásadní omyl. 
Dojde-li situace tak daleko, že soud rozhodne o exekuci, proklepne si exekutor dlužníka na nejrůznějších místech. Možnosti "lustrace" popisuje exekuční řád - Zákon č.120/2001 Sb., který je základním pramenem exekutorského práva.

Instituce a jejich povinnosti vypočítává § 33, z něhož vybíráme:

Na uvedených místech nejsou vaše peníze ani informace o vás před exekutorem ochráněny a k součinnosti jsou povinny většinou prostřednictvím odpovědí na písemnou žádost:

Mlčenlivost nepomůže
Pracovník správce daně, orgánu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny se v odpovědi nemůže dovolat povinnosti mlčenlivosti podle zvláštního právního předpisu. Soudy, orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby, rozhodují-li o právech a povinnostech, Policie České republiky, orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob nebo jejich majetku katastr nemovitostí, orgán správy daní, orgán, který vede registr motorových vozidel, orgán správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, komoditní burzy, Burza cenných papírů a centrální depozitář a jiné osoby oprávněné k vedení evidence investičních nástrojů. Dále pak instituce, kde se vaše peníze již bezprostředně vyskytují: Účet, který je exekuci uchráněn, ale není pro vás HVB Bank: Účet úschov u notáře je specifickým typem účtu. Slouží pro správu prostředků třetích osob, přičemž majitelem účtu může být pouze notář vykonávající notářský úřad v ČR, člen Notářské komory. Zvláštní smlouva omezuje dispozice s účtem jak z hlediska oprávněné osoby, tak z hlediska účelu použití peněz. Na vrub tohoto účtu není banka oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky, prostředky na účtu nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků. banky, pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva, pojišťovny, investiční společnosti a investiční fondy, obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy podle zvláštního právního předpisu, fond pojištění, notáři, advokáti, fyzické a právnické osoby jsou povinni sdělit údaje o číslech účtů povinného, jakož i o jejich stavu a změnách a údaje o majetku, věcech, listinách či zaknihovaných cenných papírech povinného jimi spravovaných či u nich pro povinného či povinným uschovaných, pojišťovny jsou povinny oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost výplaty pojistných plnění ve prospěch povinného. A další spíše informační zdroje: pošta je povinna oznámit exekutorovi na jeho písemnou žádost údaje potřebné k provedení exekuce, zejména totožnost osob, které si pronajímají poštovní přihrádky nebo jiná doručovací místa, údaje o počtu tam došlých zásilek a jejich odesilatelích, úhrn peněžních prostředků docházejících povinnému poštou nebo do jeho poštovní přihrádky, totožnost příjemce zásilek poste restante; rovněž je povinna umožnit exekutorovi tyto údaje získat na poště a správnost údajů oznámených poštou na místě prověřit, provozovatelé telekomunikačních služeb sdělují informace o účtech, číslech a majitelích, pokud nejsou k vyhledání ve veřejných seznamech, vydavatelé tisku jsou povinni oznámit jméno osoby, která podala k uveřejnění inzerát, který se týká nakládání s majetkem povinného a byl uveřejněn pod značkou, dopravci a zasilatelé jsou povinni oznámit odesílatele a adresáta přepravovaného nákladu, stejně jako údaje o přepravovaném zboží, je-li to třeba k provedení exekuce. Rozmyslet si dluhy! Nejlepší prevencí před exekutory je střídmý život na případný úvěr. Bezhlavé zadlužovaní, zejména na spotřební zboží je rychlou cestou do dluhového pekla. Pokud již dluhy nesplácíte, pravděpodobně vás časem exekutor navštíví. Jak již víte, jeho pravomoci jsou široké a jeho prověrka je poměrně dokonalým proklepnutím vašeho majetku. Řešením exekuce může být i další půjčka. Ale nalézt věřitele znamená nejspíš jedině lichvu nebo velmi dobrou známost. Každopádně exekuce by měla nastupovat ze svého principu jako krajní řešení, což se stává tehdy, pokud dlužník skutečné nedodržel termíny, nekomunikuje a nespolupracuje. Bohužel každá zbraň je dvojsečná. Je dobře, že exekuce může sloužit jako účinný nástroj na donucení dlužníka zaplatit "včas". Ale pokud exekutor naběhne někam, kde je nešťastník, který již udělal hodně proto, aby své například nerozvážné zadlužení splatil, moc užitku to nikomu nepřinese. Podvodníky trestejme, nerozvážlivcům pochopitelně nepomáhejme, aby si příště vše rozmysleli. Ale pokud takovou zkušenost již mají, dovolme jim, aby dluhy napravili podle svých možností, nejlépe dohodou, ale rozhodně nepostihujme nikoho (!), kdo dluh nezavinil. To nemá nejmenší smysl. Exekutor, který bere tam, kde má jiný a nikoliv viník, by zasloužil odebrání exekutorského oprávnění, protože prokázal, že pro svou práci nemá nejmenší cit. Jak se stavíte k exekutorům? Je to někdo, kdo pomáhá, nebo spíš ubližuje? Myslíte si, že je v pořádku, že exekutor má velmi široké pravomoci? Je podle vás ještě jiná cesta, jak se domoci pohledávek?

Pokud se již v nějaké takové situaci nacházíte doporučujeme rychlé řešení. Půjčit si můžete u nás.

 
Строительные материалы


Pojem půjčka uveden na webové stránce http://pujcka4everyone.g6.cz/pujcka/pojem-exekuce je totožný s pojmem zápůjčka podle zákona č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2014

Tato stránka nezobrazuje nabídku reklamou, ani předsmluvní informace dle zákona č. 145/2010 Sb. Jedná se pouze o orientační informace o půjčce, konkrétní parametry půjčky získá klient v případě navázání kontaktu se svým investorem nebo zprostředkovatelem.

Inzerce půjček - Online půjčky - Nebankovní   půjčky Půjčka - Inzerce půjček | Rychlá půjčka - Půjčka Půjčka, Půjčky, Inzerce - Bezplatná inzerce   půjček Půjčka - Inzerce půjček - Bezplatná inzerce   půjček